Klachtenprocedure

Kennisinstituut Podotherapeutische Zorg, hierna te noemen KIPZ, streeft ernaar het onderwijsaanbod naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een gevolgde opleiding, cursus, training of andere vorm van onderwijsaanbod. Als dit het geval is, gaan we hierover graag in gesprek. In eerste instantie wordt de klacht intern in behandeling genomen. Als u niet tevreden bent over de inhoudelijke en/of procedurele afhandeling van de eerder ingediende klacht, is het mogelijk om een bezwaar in te dienen. Bezwaren worden in behandeling genomen door een onafhankelijke klachten- en examencommissie.

Artikel 1. Het indienen van een klacht

 1. Een klacht over de dienstverlening van KIPZ kunt u via mail indienen bij de directeur onderwijs, zijnde Miranda van Mol via miranda.vanmol@kipz.nl. Neem tenminste de volgende gegevens op:
  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft
  • Beschrijving van de klacht
  • (Optioneel: de gewenste oplossing)
 2. Na kennisname van uw klacht ontvangt u binnen 1 week een bevestiging van ontvangst en wordt de klacht inhoudelijk in behandeling genomen. Indien noodzakelijk wordt contact opgenomen met u om de ingediende klacht mondeling toe te lichten.
 3. KIPZ garandeert dat uw klacht te allen tijde vertrouwelijk behandeld wordt.
 4. De afhandeling van uw klacht duurt maximaal drie weken na ontvangst. Indien door onvoorziene omstandigheden de termijn van drie weken overschreden wordt, wordt u hierover via mail geïnformeerd met opgaaf van reden en een indicatie van de verwachte termijn waarop gereageerd zal worden.
 5. U ontvangt de inhoudelijke reactie op uw klacht via mail.
 6. Klachten zullen geregistreerd en bewaard worden voor een termijn van drie jaar.
 7. Indien u het niets eens bent met de inhoudelijke en/of procedurele afhandeling van uw klacht, kunt u een bezwaar indienen bij de klachten- en examencommissie.

Artikel 2. Het indienen van een bezwaar

 1. De klachten- en examencommissie wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris. Beiden verrichten geen werkzaamheden voor KIPZ.
 2. De klachten- en examencommissie wordt per 1 maart 2020 gevormd door:
  • Voorzitter: Dhr. L. Baken, MSc en SKE-gecertificeerd
  • Secretaris: Dhr. R. van den Dungen, LLM en SKE-gecertificeerd
 3. De klachten- en examencommissie is benoemd voor een termijn van vier jaar. Hierna is herbenoeming voor eenzelfde termijn mogelijk.
 4. De klachten- en examencommissie is te bereiken via: klacht@kipz.nl.
 5. De uitspraak van de klacht- en bezwarencommissie is te allen tijde bindend voor KIPZ en zal derhalve door KIPZ opgevolgd worden binnen vijf werkdagen.
 6. De klachtencommissie neemt uw bezwaar in behandeling indien u:
  • aantoonbaar in eerste instantie uw klacht heeft ingediend bij KIPZ volgens de procedure beschreven onder punt1 binnen een termijn van vier weken na de plaatsgevonden onderwijsactiviteit;
  • duidelijk omschrijft wat uw klacht is en wat uw precieze wensen zijn.
 7. Na ontvangst van uw bezwaar ontvangt u van de klachtencommissie een ontvangstbevestiging. De klachten- en examencommissie neemt binnen een termijn van 14 dagen contact met u op. Hoor en wederhoor wordt toegepast.
 8. De klachten- en examencommissie behandelt uw bezwaar vertrouwelijk.
 9. De klachten- en examencommissie bepaalt of uw bezwaar gegrond is en neemt eventuele maatregelen op in haar uitspraak. In het geval van een geldelijke compensatie kan het bedrag dat wordt opgenomen nooit hoger zijn dan de kosten van de onderwijsactiviteit.
 10. De klachten- en examencommissie doet uitspraak binnen vier weken na ontvangst. Indien door onvoorziene omstandigheden de termijn van vier weken overschreden wordt, wordt u hierover via mail geïnformeerd met opgaaf van reden en een indicatie van de verwachte termijn waarop gereageerd zal worden.
 11. Bezwaren worden geregistreerd en bewaard voor een periode van drie jaar.