Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing als u zich bij KIPZ inschrijft voor het volgen van een cursus of opleiding. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus en opleiding van KIPZ.  Met de inschrijving voor het volgen van een cursus of opleiding  verklaart u zich op de hoogte te hebben gesteld van en akkoord te zijn met de inhoud van de cursusvoorwaarden.

Artikel 2. Aanmelding, inschrijving en plaatsing

2.1 KIPZ registreert de inschrijvingen op volgorde van ontvangst, tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt. U meldt zich aan via de aangegeven aanmeldprocedure. Na het volledig invullen en verzenden van uw aanmelding ziet u een melding dat uw inschrijving definitief is. Na aanmelding ontvangt u 4 weken voor aanvang van de cursus de factuur.

2.2 KIPZ behoudt zich het recht voor om de cursus of opleiding te annuleren als het minimum deelnemers niet wordt gehaald. Als u zich heeft ingeschreven voor een cursus of opleiding die geannuleerd wordt, dan ontvangt u hierover uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus bericht.

Artikel 3. Het programma en andere informatie

Het scholingsaanbod is terug te vinden op de website van KIPZ.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Vier weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een digitale factuur. De betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

4.2 Als de in de factuur genoemde betalingstermijn wordt overschreden, dan ontvangt u een herinneringsmail. Hiervoor kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

4.3 Het niet (op tijd) betalen van het verschuldigde bedrag (al dan niet vermeerderd met eventuele administratiekosten) betekent dat u niet kunt deelnemen aan de cursus of opleiding. Uw inschrijving wordt niet geannuleerd, u zult het bedrag inclusief administratiekosten moeten voldoen.

Artikel 5. Afmelding voor een cursus en (mogelijke) kosten

5.1 Na inschrijving heeft u een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen u zonder bijkomende kosten kunt annuleren.

5.2 Als u – door omstandigheden – verhinderd bent om deel te nemen aan de cursus of opleiding waar u zich voor hebt ingeschreven, dan kunt u zich via info@kipz.nl afmelden. Een medewerker van KIPZ zal contact met u opnemen voor de verdere afhandeling van de verhindering.

5.3 Bij annulering van een scholingsactiviteit zijn onderstaande regelingen van toepassing.

5.3.1 Bij annulering tot drie maanden voor aanvang van de scholingsactiviteit wordt 25% van het bedrag in rekening gebracht.

5.3.2 Bij annulering tot drie maanden voor aanvang van de scholingsactiviteit wordt 25% van het bedrag in rekening gebracht.

5.3.3 Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de scholingsactiviteit wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

5.4 Als er sprake is van cursusgeldrestitutie, dan stort KIPZ binnen tien werkdagen het betreffende bedrag terug op uw bankrekening.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 Op het door KIPZ verstrekte opleiding‐ en cursusmateriaal berusten intellectuele eigendomsrechten die aan KIPZ en/of derden toebehoren. Uit het door de KIPZ verstrekte materiaal mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of enige gegevensdrager, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIPZ.

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht

7.1 Het is de cursist niet toegestaan om alle (voor, tijdens of na de scholingsactiviteit) verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken.

7.2 KIPZ leeft de AVG na en behandelt daarom alle informatie over de personen/deelnemers, die op enigerlei wijze bij cursus- en opleidingsactiviteiten betrokken zijn, als strikt vertrouwelijk. Ook is alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, vertrouwelijk voor KIPZ, haar medewerkers en de docenten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 U neemt voor eigen rekening en risico deel aan een KIPZ cursus of opleiding. Behoudens in geval van aantoonbare opzet en grove schuld van KIPZ, is KIPZ ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de deelnemer is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag dat door de deelnemer voor de cursus is betaald.

8.2 KIPZ is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de cursist en/of derden toebehorende zaken.

8.3 KIPZ is niet aansprakelijk voor eventuele schade als een scholingsactiviteit wordt geannuleerd, ongeacht de annuleringsreden en het tijdstip van annulering en rekening houdende met de genoemde annuleringstermijn in artikel 2.2.

8.4 De inhoud van KIPZ‐scholingsactiviteiten is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. KIPZ en de betrokken docenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade (van welke aard dan ook) die ontstaat door het deelnemen aan KIPZ‐scholingsactiviteiten of de toepassing (in‐ of buiten de cursus) van de in deze scholingsactiviteiten gepresenteerde kennis en inzichten.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Als er – buiten de schuld van KIPZ– calamiteiten zijn die verhinderen dat scholingsactiviteiten (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend) op een behoorlijke wijze uitgevoerd kunnen worden, dan is er sprake van overmacht. In zo’n geval heeft KIPZ het recht de cursus of opleiding op te schorten of te staken, zonder aan een schadevergoeding gehouden te zijn.

9.2 Bij overmacht informeert KIPZ alle deelnemers zo spoedig mogelijk over de calamiteit en de voortgang of staking van de cursus.

Artikel 10. Klachtenprocedure

KIPZ kent een klachtenprocedure. Deze procedure vindt u op de website van KIPZ onder het kopje Over KIPZ.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen cursist en KIPZ is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.